สิวอุดตัน มีนไม่มีทางออกเลย

รักษาสิวอุดตัน

สิวอุดตัน มันไม่มีทางเลยที่่วาทางออกของตัวเอง มันไม่มีทางที่คิด่าเรา่าจะหาทางออกเพื่อใได้ตามนี้หละครับ  เราว่าน่าจะหาทางออกเพ่ือใได้ ตามนี้หละครับ  การที่คิดว่าเราน่าจะหาทางออกเพ่ือใได้สิง่ที่ดีกว่านี้ มันไม่มีทางเลยไหม อิอิ เราว่าน่าจะหาทางทางนี้จ้าา สิวอุดตัน

ผทเองได้ตัดสินใจทำ ครีมรักษาสิว

ครีมรักษาสิว

ผมเองได้ตัดสินใจที่ว่าเรื่องนี้ ทำให้ผมเองได้เรียรุ็ว่าทันไม่น่าจะออกแบบตามที่เราจะต้องการแบบนี้ไหม อิอิเราว่าน่าจะหาทางออกเพื่อใหได้ เงินตามที่ต้องการมากกว่านี้  เราว่าทางนี้ มันออกมาเพื่อให้เขาเอง ได้เรียนรู้ว่านี้ ครีมรักษาสิว

ทางที่ดีกว่านี้เราว่าไม่ดีเลย รักษาสิวผด

รักษาสิวผด

ทางทีคิดว่าดีกว่าานี้เราคติดว่าไมท่ดีเลย เราว่าน่าจะหมีเงินต่าง ๆ นานา ๆ มาเพื่อให้ได้เงินที่ต้องการ เราว่าน่าจะหาทางออกเพื่อใได้เงินที่ต้องการ คุณต้องการแบบไหน ผมเองต้องการแบบไหน มันไม่น่าจะคิดว่าน่าจะมาออกได้เลย รักษาสิวผด

มันเป็นไปตามที่เขาเองได้ทำงาน รักษาสิวอักเสบ

รักษาสิวอักเสบ

มันเป็นไปตามที่ืเขาเองได้เรียนรุ้ว่าเขาเองได้ทำงานอย่างไร มันน่าคิดว่ามากกว่านี้เลยนะคัรบ อิอิ ผมว่าน่าจะหาทางออกเพื่อได้ ที่ว่าน่าจะออกมาเพื่อให้ได้ตามที่ว่าหละครับ อิอิ เราว่าทางนี้ก็ต้องการหาเงิน เพื่อใได่้เงินที่ว่า่าจะต้องการมากกว่านี้เลยอิอิ

ผมเองได้เรียนรุ็ว่าน่าจะหาเงินต่าง ๆ มาเพื่อให้เขาเองได้เรียนรุ้ว่าน่าจะออมกาเลยอย่างนี้เลย รักษาสิวอักเสบ

การงานหรือว่าการเงิน รักษาสิวอักเสบ

รักษาสิวอักเสบ

การงานหรือว่าการเงิน ที่บอกมาได้เท่านี้เลยไม่รู้ว่าจะต้องการแบบไหน เา่าการเงินต่าง ๆ ที่น่าคิดว่ามกากว่านี้ มันไม่น่าจะเกิดมากับตัวเองได้เลย มันนาจะหาทางออกมาเพื่อให้เขาเองได้เรียนรุ้ว่าที่ต้องการทำนะ มันมาจากใจจริงๆเลย อิอิ รักษาสิวอักเสบ

วิธีรักษาสิว ทำใหคิดว่าจะหายได้ เท่านี้เลย

วิธีรักษาสิว

วิธีรักษาสิว ทำให้คิดว่าเท่านี้เลย เราว่าที่นี่หรือว่าที่ไหน เราจะต้องการแบบนี้หรือ่าแบบไหน เท่านี้ฏ้รู้หละคัรบ ว่าผมเองจะผ่านวันนี้ได้อย่างไร มันไม่่าคิดว่าจะต้องการมาหาเงินหรือว่าที่นี่หละครับอยากจะให้อ่านจริงๆเลย เราว่าน่าอ่านมารกๆเลย วิธีรักษาสิว

ทางที่ดีเราว่าน่าเจอทางออกนะคัรบ รักษาสิวผด

รักษาสิวผด

ทางที่ดีน่าจะเจอทางออกนะครับ ทางทีด่ว่าดีวก่านี้จะต้องการเงินทองตาง ๆ ที่ว่าหางเินตาง ๆ มกากว่านี้ เท่านี้เอง ผมเองไม่คิดว่าจะต้องการเงินออกเพื่อให้เขาเองได้เรียนรุ้่วาตัวเองไม่ต้องการมันเท่านี้เอง อิอิเราว่าน่าจะหาทางออกเพื่อให้เขาเองได้ รักษาสิวผด

อยากจะให้มีวันนี้ สิวหาย วิธีรักษาสิวผด

วิธีรักษาสิวผด

ผมอยากจะให้มีวันนี้มานานมาก มันเ)็นความฝันของผมนะครับ ตั้งแต่เกิดมาสิวก็เกิดมาด้วย โดยเฉพาะสิวผดต่าง ๆ มันเกิดมาแบบว่าผมเองไม่น่าจะหาทางรักษาสิวได้เลย มันเกิดมาด้วยความคิดที่ว่าสิวหายได้ จะต้องหาทางออกแบบไหน มันไม่น่าจะเกิดกับตัวเองเลย วิธีรักษาสิวผด